torsdag 14 februari 2013

Djurrätt hos ABF


ABF är med i tiden och ger ut ett studiematerial om växtbaserad
 kost och dess positiva konsekvenser. Undertecknad har skrivit
delen om djurrättsfilosofi. Materialet finns här;


Och har kommenterats här;

lördag 9 februari 2013

Wilhelm Reich: Den sexuella revolutionenUpplagan från 1971; Till människans
självstyrande karaktärsstruktur.

Jag läste en massa Reich runt millenieskiftet, så det bör väl bli dags att läsa om dem nu. Egentligen kan han inte ge oss speciellt mycket alls nuförtiden - det som inte var självklart då är självklart nu och skillnaden därimellan kan vara svår att förstå. När en läser Reichs äldre texter är det viktigt att ha det tidiga nittonhundratalets utveckling av de sexuella friheterna i bakhuvudet. Att det var en röd och svart utvecklingshistoria kanske någon kan upplysa exempelvis "frihetssträvarna" i Centerpartiet om. Jag tror att de missat det - en läser väldigt lite historia på Ekonomprogrammet. Att borgarna 1910 införde en lag som förhindrade upplysningar kring användandet av preventivmedel kallad Lex Hinke - efter den  Ungsocialistiska författaren Hinke Berggren - har nog på ett Arkelstedskt sätt missats.


Lex Hinke

Reich och Hinke följer varandra på ett annat intressant sätt. Den första upplagan av "Den sexuella revolutionen" kom 1935 och tidigt i Reichs produktion verkar det ha funnits ett visst hopp till Sovjetunionen. I förordet till 1944 års upplaga har detta dock ändrats radikalt. Reich menar nu att Sovjetunionen är ett sexualpolitiskt reaktionärt land. Inte för att det uttrycks i klartext, men den avstannade utvecklingen i Sovjet kan vara en av anledningarna. I Reichs "Freudo-Marxism" sitter nämligen sexualfientligheten ihop med klassmotsättningarna; i det klasslösa samhället är sexualiteten fri. Eller ja, den är inte tyngd av ett ojämlikt samhälle. Freudo-marxismen - för att spinna vidare på denna tråd - skiljer sig för övrigt bland annat genom att vara dialektisk i sin utformning. Det finns inga absolut givna företeelser i det mänskliga psyket - de är i dialog med sin omvärld på ett sätt som gör att vi inte kan fixera dem. Om vi vill skapa ett absolut - dialektiskt-kontinuum med två av Freuds lärjungar i vardera ände så skulle vi placera Wilhelm Reich på ena sidan (dialektisk) och Carl Gustav Jung på andra sidan (absolut).Det pratas extremt lite om kvinnans
möjligheter i Sovjetunionen.


Vad är det då Reich vill förändra? I första rummet vill han göra äktenskapet frivilligt, hindra samhället från att tvinga ungdomen till askes samt motarbeta tvångsfamiljen. Förändringar som vi idag delvis ser som självklara. Det viktiga är kanske att veta att de inte var det på 30-talet. Inte alls faktiskt. Jag har roat mig med att skanna in några gamla publikationer som upplyser om den sexuella situationen i tredje riket. Dessa utkom under ungefär samma period som Reich arbetade och kan användas som ett raster för att förstå hur världen egentligen såg ut.


Om ni intresserar er för hur motståndarsidan såg på sexualiteten så är den här publikationen mycket intressant - inte en nazistisk skrift - det var så här Svenska kyrkan arbetade på 40-talet...


Vad Wilhelm Reich arbetade med på 30- och 40-talet var således extremt relevant. Tyvärr är han mest känd för hans amerikanska urballning ett antal år senare. Vi bör nog beröra den perioden med...


Amerikansk utgåva.


Som extremt många intellektuella i det tyskspråkiga Europa (minus Schweiz) blev Wilhelm Reich tvungen att sticka innan 40-talet började. Han hamnade i USA och det är här den berömda övergången från radikal sexualupplysare till tossig new age-person sker. Det är nu han skapar begreppet Orgone (efter organism och orgasm) och menar att denna energi är något du kan samla på dig i speciella ackumulatorer. För den som vill veta mer så har jag plockat fram en gammal instruktion ur mina gömmor. Bjuder på den, ni eventuella hippies som läser detta.

Det ballar ur.